Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18214
Title: Mối quan hệ giữa nguyên thủ quốc gia với cơ quan hành pháp ở Việt Nam
Authors: Phạm, Thị Phương Thảo
Keywords: Mối quan hệ
Nguyên thủ quốc gia
Cơ quan hành pháp
Hiến pháp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 04 .- Tr.10-17
Abstract: Quan hệ giữa nguyên thủ quốc gia và cơ quan hành pháp không chỉ phản ánh mối quan hệ giữa hai chế định độc lập và quan trọng trong bộ máy nhà nước mà còn phản ánh vị trí, vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn của nguyên thủ quốc gia trong hoạt động của cơ quan hành pháp đặc biệt là vai trò của nguyên thủ quốc gia trong việc giám sát và kiểm soát quyền lực của cơ quan hành pháp. Ở nước ta, mối quan hệ giữa nguyên thủ quốc gia và các cơ quan hành pháp được ghi nhận cụ thể trong các bản Hiến pháp, đặc biệt là trong Hiến pháp năm 2013.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18214
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.24 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.200.222.93


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.