Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18220
Nhan đề: Mối quan hệ nhân quả và vấn đề giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong pháp luật thương mại
Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Từ khoá: Mối quan hệ nhân quả
Nguyên nhân trực tiếp
Nguyên nhân can thiệp
Nguyên tắc khả năng dự liệu
Bồi thường thiệt hại
Trách nhiệm
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 04 .- Tr.25-34
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và thiệt hại thực tế – một căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại – từ góc độ là một phương pháp giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong pháp luật thương mại. Theo đó, bài viết phân tích, đánh giá quy định của pháp luật thương mại Việt Nam về mối quan hệ nhân quả đặt trong bối cảnh nghiên cứu sự phát triển của các học thuyết pháp lý chủ yếu về vấn đề này, nhằm làm rõ các vấn đề pháp lý sau: (i) cách thức xác định mối quan hệ nhân quả, (ii) các điều kiện dẫn đến phá vỡ hoặc làm gián đoạn chuỗi hành vi thiết lập nên mối quan hệ nhân quả; và (iii) việc giới hạn thiệt hại từ hành vi bù trừ lợi ích xét từ góc độ mối quan hệ nhân quả. Đồng thời quy định của Công ước Viên 1980 về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods – CISG) về bồi thường thiệt hại đối với những thiệt hại gây ra bởi hành vi vi phạm cũng được nghiên cứu nhằm cung cấp một góc nhìn khác về cách thức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Đây là cơ sở có tính chất tham khảo cho việc giải thích và hoàn thiện quy định của pháp luật thương mại Việt Nam về cùng vấn đề.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18220
ISSN: 1859-3879
Bộ sưu tập: Khoa học Pháp lý

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_7.91 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.237.32.15


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.