Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18224
Title: Một số đề xuất về lựa chọn phương pháp phân tích chính sách thuế thu nhập các nhân
Authors: Nguyễn, Thu Hà
Keywords: Phương pháp phân tích chính sách
Thuế thu nhập cá nhân
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 268 .- Tr.52-55
Abstract: Phân tích chính sách thuế thu nhập cá nhân là quá trình xem xét, đánh giá có hệ thống về các vấn đề chính sách thuế thu nhập cá nhân, các nội dung và các tác động ảnh hưởng của các giải pháp chính sách thuế thu nhập cá nhân để đưa ra khuyến nghị về các phương án lựa chọn chính sách. Phân tích chính sách thuế thu nhập cá nhân có ý nghĩa quan trọng trong việc thẩm định và đề xuất lựa chọn các phương án chính sách tốt nhất, qua đó, đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả trong việc thực thi chính sách thuế thu nhập cá nhân nhằm bảo đảm sự công bằng trong phân phối thu nhập.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18224
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.92 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.