Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18225
Title: Khả năng thích ứng nghề nghiệp trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0: Tổng quan lý thuyết và mô hình nghiên cứu
Authors: Trần, Quang Tiến
Keywords: Khả năng thích ứng nghề nghiệp
Cách mạng Công nghiệp 4.0
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 21 .- Tr.90-93
Abstract: Bài viết tổng quan khung lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm liên quan đến khả năng thích ứng nghề nghiệp trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp (CMCN) 4.0. Kết quả cho thấy, đã có nhiều nghiên cứu gần đây về phân tích các thành tố/khía cạnh của khả năng thích ứng nghề nghiệp, xong những nghiên cứu này chưa chú trọng phân tích mối quan hệ giữa khả năng thích ứng nghề nghiệp đến các vấn đề khác của lao động, chưa lồng ghép các điều kiện cụ thể của CMCN 4.0 vào phân tích khả năng đáp ứng của lao động. Điều này mở ra nhiều khoảng trống cho các nghiên cứu về thị trường lao động ở Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18225
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.55 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.170.78.142


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.