Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18227
Title: Tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập
Authors: Nguyễn, Thị Tuyết Vân
Vũ, Thị Thanh Huyền
Keywords: Quản lý nhà nước
Xuất khẩu lao động
Lao động làm việc ở nước ngoài
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 268 .- Tr.61-65
Abstract: Cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, xuất khẩu lao động đóng vai trò quan trọng trong phân phối lao động giữa các quốc gia. Tại Việt Nam, đẩy mạnh xuất khẩu lao động là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, thời gian qua, việc cung ứng dịch vụ lao động xuất khẩu của các doanh nghiệp còn nhiều bất cập; hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong xuất khẩu lao động diễn biến phức tạp... Thực tế đó đòi hỏi phải tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18227
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.75 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.