Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18232
Title: Đa dạng hóa các kênh thông tin phản hồi từ người dân - phương thức phát huy quyền công dân trong cải cách hành chính
Authors: Nguyễn, Thị Vân Hương
Keywords: Kênh thông tin phản hồi
Quyền công dân
Cải cách hành chính
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 268 .- Tr.70-74
Abstract: Cải cách hành chính nhà nước được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công cuộc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Việc cải cách hành chính hiệu quả là thực hiện học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Do đó, một trong những yếu tố quyết định sự thành công trong cải cách là việc phát huy quyền công dân thông qua các kênh thông tin phản hồi và việc đa dạng hóa các kênh thông tin tiếp nhận từ phía chính quyền. Đây chính là nội dung bài viết bàn tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18232
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.57 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.