Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18248
Title: Kinh tế và môi trường - giải pháp phát triển bền vững
Authors: Phùng, Văn Hiền
Keywords: Phát triển kinh tế
Bảo vệ môi trường
Phát triển bền vững
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 268 .- Tr.79-82
Abstract: Kinh tế và môi trường có mối quan hệ tương hỗ hai chiều: phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề quan trọng và ưu tiên nhất đối với bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, thể hiện qua những chương trình, chính sách hướng tới phát triển kinh tế xanh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18248
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.87 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 107.21.85.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.