Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18251
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của người lao động trong Công ty Cổ phần Trà Bắc tại tỉnh Trà Vinh
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Xuân
Huỳnh, Quang Linh
Keywords: Lòng trung thành
Công ty Cổ phần Trà Bắc
Phân tích hồi quy
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 21 .- Tr.111-116
Abstract: Nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của người lao động đang làm việc tại Công ty Cổ phần Trà Bắc. Mô hình nghiên cứu dựa trên các giả thuyết nghiên cứu liên quan đến lòng trung thành, mẫu nghiên cứu gồm 202 quan sát. Kết quả nghiên cứu chứng minh rằng, các nhân tố, như: Thu nhập; Mối quan hệ với cấp trên; Cơ hội đào tạo và thăng tiến; Quan hệ với đồng nghiệp; Khen thưởng và phúc lợi; Môi trường làm việc có ảnh hưởng đến lòng trung thành. Trên cơ sở nghiên cứu, bài viết đề xuất một số hàm ý hữu ích cho Ban lãnh đạo Công ty trong việc xem xét tăng lương, quan tâm hơn nữa đến đời sống của người lao động, nhằm nâng cao lòng trung thành của họ đối với Công ty.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18251
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.96 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.231.247.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.