Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18251
Nhan đề: Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của người lao động trong Công ty Cổ phần Trà Bắc tại tỉnh Trà Vinh
Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Xuân
Huỳnh, Quang Linh
Từ khoá: Lòng trung thành
Công ty Cổ phần Trà Bắc
Phân tích hồi quy
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 21 .- Tr.111-116
Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của người lao động đang làm việc tại Công ty Cổ phần Trà Bắc. Mô hình nghiên cứu dựa trên các giả thuyết nghiên cứu liên quan đến lòng trung thành, mẫu nghiên cứu gồm 202 quan sát. Kết quả nghiên cứu chứng minh rằng, các nhân tố, như: Thu nhập; Mối quan hệ với cấp trên; Cơ hội đào tạo và thăng tiến; Quan hệ với đồng nghiệp; Khen thưởng và phúc lợi; Môi trường làm việc có ảnh hưởng đến lòng trung thành. Trên cơ sở nghiên cứu, bài viết đề xuất một số hàm ý hữu ích cho Ban lãnh đạo Công ty trong việc xem xét tăng lương, quan tâm hơn nữa đến đời sống của người lao động, nhằm nâng cao lòng trung thành của họ đối với Công ty.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18251
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.96 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.215.77.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.