Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18253
Title: Về hoạch định chính sách công ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Hồng
Keywords: Chính sách công
Hoạch định chính sách
Quy trình chính sách
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 268 .- Tr.92-94,122
Abstract: Chính sách công là công cụ hữu hiệu, chủ yếu để Nhà nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, bảo đảm sự phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ. Với vai trò cơ bản trên, Nhà nước cần hoàn thiện quy trình chính sách, trong đó hoạch định chính sách là bước khởi đầu đặc biệt quan trọng của quy trình này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18253
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.83 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.250.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.