Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18255
Title: Bắc Ninh phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến mục tiêu trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương
Authors: Nguyễn, Tử Quỳnh
Keywords: Phát triển kinh tế - xã hội
Vùng kinh tế trọng điểm
Bắc Ninh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 268 .- Tr.95-97
Abstract: Bắc Ninh là tỉnh thuộc đồng bằng Bắc Bộ, cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Bắc Ninh có các trục đường giao thông lớn quan trọng nối liền tỉnh với các trung tâm kinh tế, văn hóa chính trị và thưong mại của phía Bắc. Bên cạnh những lợi thế về vị trí địa lý, giao thông, Bắc Ninh còn có tiềm năng kinh tế và văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc. Đây là những lợi thế cho sự phát triển của Bắc Ninh trong giao lưu kinh tế - văn hóa với các tỉnh trong vùng và cả nước.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18255
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.26 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.