Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18269
Title: Huy động sự tham gia của cộng đồng dân cư vào quá trình ra quyết định của chính quyền cơ sở - kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới
Authors: Nguyễn, Thị Thu Cúc
Keywords: Cộng đồng dân cư
Chính quyền cơ sở
Kinh nghiệm
Các quốc gia trên thế giới
Ra quyết định
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 268 .- Tr.112-115
Abstract: Kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc huy động sự tham gia của cộng đồng dân cư vào quá trình ra quyết định của chính quyền cơ sở. Một xã hội dân chủ được đo lường bằng sự tham gia của người dân vào các lĩnh vực trong đời sống xã hội của đất nước. Các nước có nền dân chủ lâu đời cũng như các nước có nền dân chủ non trẻ đều nỗ lực khởi xướng sáng kiến thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động quản lý nhà nước, trong đó có quá trình ra quyết định, đặc biệt ở cấp chính quyền cơ sở (CQCS) - cấp chính quyền gần dân nhất.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18269
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.88 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.