Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18270
Title: Kinh nghiệm của một số quốc gia về quản lý Nhà nước đối với doanh nhiệp FDI trong khu công nghiệp
Authors: Phạm, Thị Ngọc Anh
Keywords: Kinh nghiệm của In-đô-nê-xi-a
Quản lý nhà nước
Ban điều phối
Doanh nghiệp FDI
BKPM
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 268 .- Tr.116-119
Abstract: Ở In-đô-nê-xi-a, cơ quan thống nhất quản lý về đầu tư (cả đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài) là Ban điều phối đầu tư In-đô-nê-xi-a - BKPM. Đây là một cơ quan độc lập trực thuộc Tổng thống mà không nằm dưới bất kỳ cơ quan nào khác của Chính phủ. Cơ quan này có nhiệm vụ điều phối hoạt động đầu tư giữa Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ, Ngân hàng In-đô-nê-xi-a và chính quyền địa phương cũng như giữa các chính quyền địa phương với nhau.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18270
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.239.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.