Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18278
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Authors: Trương, Công Trứ
Keywords: Khả năng trả nợ vay
Hộ nghèo
Sóc Trăng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 15 .- Tr.25-31
Abstract: Bài viết “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng” được thực hiện thông qua 300 quan sát trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Kết quả phân tích hồi quy mô hình Logit đa thức cho thấy khả năng trả nợ ở mức độ 1,5 biến có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của hộ nghèo gồm: Trình độ học vấn, mục đích sử dụng vốn, người phụ thuộc, thu nhập của hộ, tiền tiêt kiệm. Khả năng trả nợ ở mức độ 2, các yếu tố có ý nghĩa bao gồm năm yếu tố ở khả năng trả nợ ở mức độ 1 cộng với dân tộc, mối quan hệ xã hội và lãi suất.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18278
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.68 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.55.168


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.