Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18278
Nhan đề: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Tác giả: Trương, Công Trứ
Từ khoá: Khả năng trả nợ vay
Hộ nghèo
Sóc Trăng
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Ngân hàng;Số 15 .- Tr.25-31
Tóm tắt: Bài viết “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng” được thực hiện thông qua 300 quan sát trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Kết quả phân tích hồi quy mô hình Logit đa thức cho thấy khả năng trả nợ ở mức độ 1,5 biến có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của hộ nghèo gồm: Trình độ học vấn, mục đích sử dụng vốn, người phụ thuộc, thu nhập của hộ, tiền tiêt kiệm. Khả năng trả nợ ở mức độ 2, các yếu tố có ý nghĩa bao gồm năm yếu tố ở khả năng trả nợ ở mức độ 1 cộng với dân tộc, mối quan hệ xã hội và lãi suất.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18278
ISSN: 0866-7462
Bộ sưu tập: Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_6.68 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.