Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18279
Title: Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương trên chặng đường 70 năm truyền thống Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương
Authors: Trần, Việt Bắc
Tô, Thị Linh
Keywords: Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương
70 năm truyền thống
Đảng bộ các khối cơ quan Trung ương
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 15 .- Tr.10-11
Abstract: Ngày 06/5/1951, tại căn cứ địa cách mạng Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, nay là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; cũng từ đó, Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương ra đời nhằm đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng trong công cuộc đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18279
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.94 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.