Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18280
Title: Vai trò, trách nhiệm của hội đồng quản trị trong Ngân hàng Thương mại và thực tiễn ở Việt Nam
Authors: Trần, Thị Thanh Tú
Đào, Phương Đông
Keywords: Vai trò
Trách nhiệm
Hội đồng quản trị
Ngân hàng thương mại
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 15 .- Tr.12-17
Abstract: Năm 2017, đánh dấu bước phát triển vượt bậc của ngành Ngân hàng với kết quả kinh doanh, lợi nhuận, tăng trưởng tín dụng đạt con số ấn tượng. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2017 vẫn giữ ở mức cao và có xu hướng, tiềm năng duy trì trong các năm tới. Bài viết này tập trung phân tích vai trò và trách nhiệm của hội đồng quản trị (HĐQT), theo thông lệ quốc tế, nhằm đánh giá thực tiễn cấu phần HĐQT theo các nguyên tắc về Quản trị công ty của OECD.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18280
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.97 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.