Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18281
Title: Các yếu tố tác động đến sử dụng internet Banking ở Việt Nam
Authors: Lê, Văn Hinh
Nguyễn, Trọng Chung
Keywords: Yếu tố tác động
Internet Banking
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 15 .- Tr.18-24
Abstract: Thống kê khuynh hướng và so sánh toàn cầu cho thấy, số người sử dụng internet tại Việt Nam hàng năm tăng rất nhanh; Tính đến giữa năm 2016 có tới 52% dân chúng sử dụng internet và Việt Nam đứng trong nhóm 20 nước về số người sử dụng in ternet. Tuy nhiên mới chỉ có khoảng 2 triệu người, chiếm khoảng 2,1% dân số Việt Nam, sử dụng internet banking hay dịch vụ ngân hàng qua internet (Trần Thị Huệ và Nguyễn Thanh Thủy, 2017). Tình hình này cho thấy, có thể còn có những yếu tố hạn chế sự phát triển internet banking tại Việt Nam và chưa đáp ứng được định hướng của Chính phủ và cơ quan chức năng cũng như của các ngân hàng đã có nhiều giải pháp. Thực tế cho thấy trong những năm gần đây, internet banking cũng mới bắt đầu phát triển ở các thành phố; trong khi tại các vùng cận đô và vùng xa internet banking còn hạn chế; Sự hạn chế về hiểu biết tài chính cùng với hạn chế hiểu về công nghệ thông tin, sự quan ngại khác có thể là vấn đề về internet banking ở Việt Nam...Trong bối cảnh đó, với nguồn lực có hạn, tác giả thực hiện nghiên cứu các yếu tố tác động đến ý định sử dụng internet banking của dân chúng ở Việt Nam từ khảo sát ngẫu nhiên 125 cá nhân từ các tỉnh, thành phố trong cả nước. Ý định sử dụng internet banking trong viết này là hành vi chấp nhận của khách hàng được nhận dạng bởi các yếu tố giải thích ý định bắt đầu sử dụng internet banking (mới) hay kế hoạch sử dụng thêm internet banking với số lượng và/hay chất lượng cao hơn của các cá nhân.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18281
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.7 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.