Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18286
Title: Đầu tư vốn tín dụng ngân hàng cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng theo tinh thần các nghị quyết của Đảng
Authors: Trương, Vũ Tuấn Tú
Keywords: Vốn tín dụng
Kinh tế - xã hội
Lâm Đồng
Nghị quyết của Đảng
Ngân hàng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 15 .- Tr.43-46
Abstract: Bài viết nêu phát triển mạng lưới cung ứng vốn tín dụng đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội và cung ứng dịch vụ ngân hàng, kết quả cung ứng vốn tín dụng cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, các biện pháp tổ chức thực hiện cung ứng vốn tín dụng ngân hàng cho phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững tại Lâm Đồng và định hướng giải pháp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18286
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.21 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.250.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.