Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18291
Nhan đề: Dịch vụ y tế: Tác động của các loại kỹ năng giao tiếp của bác sĩ đối với giá trị cảm nhận của bệnh nhân
Tác giả: Nguyễn, Thị Bích Trâm
Lê, Nguyễn Hậu
Lâm, Hiếu Minh
Từ khoá: Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng lắng nghe
Kỹ năng tư vấn
Giá trị quá trình
Giá trị kết quả
Dịch vụ y tế
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 03 .- Tr.42-55
Tóm tắt: Thông thường các nghiên cứu về hành vi khách hàng khi sử dụng dịch vụ được thực hiện trong bối cảnh khách hàng ở trạng thái tâm lý và thể chất bình thường. Tuy nhiên, trong dịch vụ y tế hầu hết khách hàng (bệnh nhân) khi đi khám, chữa bệnh đều ở trạng thái không tốt. Điều đó ảnh hưởng đến cảm nhận của bệnh nhân về quá trình giao tiếp giữa bác sĩ với họ và về giá trị dịch vụ. Nghiên cứu này nhằm xác định mối quan hệ giữa kỹ năng giao tiếp của bác sĩ và cảm nhận của bệnh nhân về giá trị dịch vụ y tế. Với dữ liệu khảo sát từ 262 bệnh nhân, phân tích cho thấy kỹ năng lắng nghe và kỹ năng tư vấn của bác sĩ có tác động tích cực đến giá trị quá trình dịch vụ, qua đó tác động mạnh đến giá trị kết quả của dịch vụ y tế. Mặc khác, kỹ năng lắng nghe và kỹ năng tư vấn có ảnh hưởng mạnh như nhau đến giá trị quá trình, nhưng không ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị kết quả của dịch vụ y tế.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18291
ISSN: 2615-9104
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_6.98 MBAdobe PDFXem
Your IP: 35.172.233.215


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.