Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18294
Title: Vai trò của cơ quan quản lý bầu cử trong nhà nước pháp quyền
Authors: Trần, Thị Thu Hà
Keywords: Khách quan
Cơ quan quản lý bầu cử
Chuyên nghiệp
Công bằng
Hội nhập quốc tế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 05 .- Tr.10-16
Abstract: Xây dựng nhà nước pháp quyền là một yêu cầu tất yếu, khách quan và phù hợp với xu thế phát triển của thời đại bởi nhà nước pháp quyền là một giá trị chung của nhân loại. Trong đó, có thể khẳng định, bầu cử là một trong những điều kiện và động lực tiên quyết để xây dựng nhà nước pháp quyền. Mặc khác, bầu cử còn là phương thức thể hiện quyền của nhân dân, là biểu hiện quan trọng của nền dân chủ. Vì lẽ đó, trách nhiệm tổ chức một cuộc bầu cử khách quan, dân chủ, kết quả bầu cử cân bằng, minh bạch phụ thuộc rất lớn vào năng lực cũng như hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý bầu cử. Bài viết nghiên cứu về các vai trò nổi bật của cơ quan quản lý bầu cử trong nhà nước pháp quyền hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18294
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.36 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.