Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18296
Title: Sự cần thiết ghi nhận quyền động vật và phát thảo luật bảo vệ quyền động vật tại Việt Nam
Authors: Lê, Hà Huy Phát
Đặng, Nguyễn Nhật Minh
Keywords: Quyền động vật
Việt Nam
Phúc lợi Động vật
Phúc lợi động vật
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 05 .- Tr.25-31
Abstract: Ở Việt Nam, quyền động vật chưa được quan tâm đúng mức. Trong khi đó, pháp luật về quyền động vật ở các quốc gia trên thế giới đang ngày càng hoàn thiện. Trong phạm vi bài viết này, tác giả trình bày hai vấn đề: sự cần thiết ghi nhận và thiết lập công cụ pháp lý bảo vệ quyền động vật ở Việt Nam; phác thảo một số nội dung cơ bản của Luật về Động vật ở Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18296
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.62 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.85.57.0


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.