Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18302
Title: Áp dụng nguyên tắc phòng ngừa nhằm kiểm soát nhập khẩu sinh vật ngoại lai trong bối cảnh tự do hóa thương mại
Authors: Nguyễn, Thị Thu Thảo
Keywords: Sinh vật ngoại lai
Nguyên tắc phòng ngừa
Tự do hóa thương mại
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 05 .- Tr.54-58
Abstract: Bài viết xem xét nguyên tắc phòng ngừa theo quy định của luật quốc tế và pháp luật Việt Nam đối với kiểm soát sinh vật ngoại lai trong bối cảnh toàn cầu hóa. Bài viết, tập trung phấn tích 3 vấn đề: (i) vai trò của nguyên tắc phòng ngừa trong kiểm soát sinh vật ngoại lai; (ii) áp dụng nguyên tắc phòng ngừa theo quy định WTO nhằm kiểm soát nhập khẩu sinh vật ngoại lai; (iii) thực trạng và kiến nghị giải pháp áp dụng nguyên tắc phòng ngừa trong kiểm soát sinh vật ngoại lai tại Việt Nam trong bối cảnh tự do hóa thương mại.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18302
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.67 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.