Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18303
Title: Vai trò của văn hóa từ góc nhìn của ẩn dụ ý niệm "gương mặt"
Authors: Nguyễn, Thị Kiều Thu
Keywords: Vai trò
Ẩn dụ ý niệm
Gương mặt
Văn hóa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngôn ngữ;Số 6 .- Tr.3-16
Abstract: Ngôn ngữ học tri nhận nhìn chung có cùng quan điểm về mới quan hệ gắn kết giữa ngôn ngữ và văn hóa, tuy nhiên khác với lí thuyết của Sapir và Whorf, những nhà ngôn ngữ học tri nhận cho rằng văn hóa lại đóng vai trò quan trọng trong việc giúp con người hiểu được thế giới và đặc biệt đối với lí thuyết ẩn dụ tri nhận thì văn hóa đóng vai trò là bộ lọc quyết định sự hình thành các ẩn dụ ý niệm thông qua các mô hình văn hóa.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18303
ISSN: 0866-7519
Appears in Collections:Ngôn ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.22 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.