Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18304
Title: Bình luận bản án: Hành vi xâm phạm quyền tác giả
Authors: Nguyễn, Phương Thảo
Keywords: Quyền tác giả
Hành vi xâm phạm
Tác phẩm văn học
Nghệ thuật dân gian
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 05 .- Tr.74-80
Abstract: Hành vi xâm phạm quyền tác giả diễn ra phổ biến, mặc dù pháp luật sở hữu trí tuệ đã có những quy định tương đối chặt chẽ. Bài viết bình luận bản án về hành vi xâm phạm quyền tác giả với điểm đặc biệt là các bộ phận trong tác phẩm được bảo hộ có nguồn gốc từ tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian. Những vấn đề bình luận chính bao gồm: loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả, căn cứ xác lập quyền và xác định hành vi xâm phạm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18304
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.76 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.