Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18311
Title: Sứ mệnh nhà giáo trường Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Thế Thắng
Keywords: Nhà giáo trường Đảng
Sứ mệnh nhà giáo
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Giáo dục Lý luận;Số 292 .- Tr.7-12
Abstract: Sứ mệnh nhà giáo trường Đảng là: Học để giảng dạy lập trường, quan điểm chính trị đúng đắn, phương pháp làm việc khoa học cho cán bộ, đảng viên. Học làm người để giảng dạy về định hướng làm người cho cán bộ, đảng viên. Học để giảng dạy về phong cách lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, đảng viên. Học và giảng dạy để phục vụ Đảng, giai cấp. Tổ quốc, nhân dân và nhân loại. Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư để thực hiện được triết lý giáo dục Hồ Chí Minh và hoàn thành sứ mệnh nhà giáo trường Đảng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18311
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.03 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.