Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18313
Title: Thực hiện tốt nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình, phương pháp khi đánh giá cán bộ
Authors: Nguyễn, Quỳnh Dao
Keywords: Thực hiện tốt
Nguyên tắc
Quy trình
Phương pháp
Thẩm quyền
Công tác cán bộ
Đánh giá cán bộ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Giáo dục Lý luận;Số 288 .- Tr.69-73
Abstract: Đánh giá cán bộ là việc hệ trọng; là khâu mở đầu của quy trình công tác cán bộ, có ý nghĩa quyết định các khâu trong công tác cán bộ; là cơ sở để lựa chọn, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm và thực hiện chính sách về cán bộ. Đánh giá đúng cán bộ sẽ phát huy được tiềm năng của từng cán bộ và cả đội ngũ cán bộ. Đánh giá không đúng cán bộ sẽ dẫn tới việc lựa chọn những cán bộ giữ các chức vụ quan trọng không đủ phẩm chất, năng lực để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ, dẫn đến hỏng việc, hỏng người, gây tổn thất cho tổ chức, địa phương, đơn vị; ảnh hưởng đến uy tín và vai trò lãnh đạo, quản lý của Đảng, của Nhà nước.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18313
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.76 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.