Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18315
Title: Từ ngữ xưng hô trong giao tiếp của người Nam Bộ (Qua tham thoại trao chứa hành động cầu khiến)
Authors: Nguyễn, Văn Đồng
Keywords: Từ xưng hô
Người Nam bộ
Ngôn ngữ giao tiếp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngôn ngữ;Số 6 .- Tr.71-80
Abstract: Bài viết tìm hiểu nghiên cứu các từ ngữ xưng hô là vai giao tiếp dùng để xưng mình và gọi tên người khác nhưng phải ở ngôi thứ 2. Để xác định từ ngữ xưng hô được sử dụng trong tham thoại trao chứa hành động cầu khiến của người Nam Bộ, tác giả dựa vào quan điểm của Nguyễn Văn Khang.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18315
ISSN: 0866-7519
Appears in Collections:Ngôn ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.04 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.