Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18316
Title: Chương trình giảm nghèo của tỉnh Ninh Bình - Thực trạng và giải pháp
Authors: Trần, Thị Hương
Keywords: Nghèo
Chương trình giảm nghèo
Tỉnh Ninh Bình
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Giáo dục Lý luận;Số 288 .- Tr.74-79
Abstract: Thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và giảm nghèo bền vững từ năm 2006 đến năm 2020, hệ thống chính trị các cấp tỉnh Ninh Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo đạt được những kết qủa đáng ghi nhận, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh nói riêng, cả nước nói chung. Bài viết tập trung phân tích thực trạng công tác giảm nghèo của tỉnh Ninh Bình từ năm 2006 đến nay, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm đạt được mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia về Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18316
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.44 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.