Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18316
Nhan đề: Chương trình giảm nghèo của tỉnh Ninh Bình - Thực trạng và giải pháp
Tác giả: Trần, Thị Hương
Từ khoá: Nghèo
Chương trình giảm nghèo
Tỉnh Ninh Bình
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Giáo dục Lý luận;Số 288 .- Tr.74-79
Tóm tắt: Thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và giảm nghèo bền vững từ năm 2006 đến năm 2020, hệ thống chính trị các cấp tỉnh Ninh Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo đạt được những kết qủa đáng ghi nhận, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh nói riêng, cả nước nói chung. Bài viết tập trung phân tích thực trạng công tác giảm nghèo của tỉnh Ninh Bình từ năm 2006 đến nay, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm đạt được mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia về Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18316
ISSN: 0868-3492
Bộ sưu tập: Giáo dục Lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.44 MBAdobe PDFXem
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.