Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18320
Title: Quán triệt tinh thần tổ chức dạy và học gắn lý luận với thực tiễn trong diễn văn khai mạc lớp lý luận khoá I trường Nguyễn Ái Quốc tại học viện chính trị khu vực I
Authors: Phạm, Thị Ngọc Dung
Keywords: Dạy và học
Gắn lý luận với thực tiễn
Diễn văn khai mạc lớp lý luận chính trị khóa I
Nguyễn Ái Quốc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Giáo dục Lý luận;Số 292 .- Tr.16-20
Abstract: Dạy và học gắn lý luận với thực tiễn là vấn đề hết sức quan trọng trong đào tạo Cao cấp lý luận chính trị. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng. Lý luận mà không liên hệ với thực tiễn là lý luận suông"1. Đối với đào tạo Cao cấp lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị của Đảng và Nhà nước thì nguyên tắc này càng cấp thiết hơn. Quán triệt tinh thần tổ chức dạy và học gắn lý luận gắn với thực tiễn trong diễn văn khai mạc lớp lý luận khóa 1 Trường Nguyễn Ái Quốc theo tư tưởng Hồ Chi Minh đang được triển khai tại Học viện Chính trị Khu vực I.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18320
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_804.4 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.