Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18320
Nhan đề: Quán triệt tinh thần tổ chức dạy và học gắn lý luận với thực tiễn trong diễn văn khai mạc lớp lý luận khoá I trường Nguyễn Ái Quốc tại học viện chính trị khu vực I
Tác giả: Phạm, Thị Ngọc Dung
Từ khoá: Dạy và học
Gắn lý luận với thực tiễn
Diễn văn khai mạc lớp lý luận chính trị khóa I
Nguyễn Ái Quốc
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Giáo dục Lý luận;Số 292 .- Tr.16-20
Tóm tắt: Dạy và học gắn lý luận với thực tiễn là vấn đề hết sức quan trọng trong đào tạo Cao cấp lý luận chính trị. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng. Lý luận mà không liên hệ với thực tiễn là lý luận suông"1. Đối với đào tạo Cao cấp lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị của Đảng và Nhà nước thì nguyên tắc này càng cấp thiết hơn. Quán triệt tinh thần tổ chức dạy và học gắn lý luận gắn với thực tiễn trong diễn văn khai mạc lớp lý luận khóa 1 Trường Nguyễn Ái Quốc theo tư tưởng Hồ Chi Minh đang được triển khai tại Học viện Chính trị Khu vực I.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18320
ISSN: 0868-3492
Bộ sưu tập: Giáo dục Lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_804.4 kBAdobe PDFXem
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.