Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18323
Title: Cuộc vận động nâng cao chất lượng Đảng viên và kết nạp Đảng viên lớp Hồ Chí Minh" tại miền Bắc Việt Nam (1970-1972)
Authors: Đặng, Minh Phụng
Keywords: Lớp Hồ Chí Minh
Xây dựng Đảng
Phát triển Đảng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Giáo dục Lý luận;Số 288 .- Tr.80-88
Abstract: Cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên Lớp Hồ Chí Minh diễn ra từ năm 1970 đến năm 1972, đây là khoảng thời gian miền Bắc đang trong điều kiện tạm thời có hòa bình. Trong quá trình lãnh đạo thực hiện cuộc vận động, Đảng đã đề ra mục đích, nội dung, biện pháp thực hiện rất rõ ràng, cụ thể và sát với thực tiễn. Nhờ đó mà cuộc vận động đạt được kết quả to lớn với số lượng đảng viên trên toàn miền Bắc tăng lên, xuất hiện nhiều đảng viên, chi bộ điển hình tiên tiến. Từ những thành công của cuộc vận động, Đảng đã rút ra được một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng nói chung và xây dựng Đảng về tổ chức nói riêng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18323
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.39 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.