Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18329
Title: Đổi mới công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm
Authors: Cao, Văn Thống
Keywords: Đổi mới công tác kiểm tra
Khi có dấu hiệu vi phạm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.32-36
Abstract: Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên là một trong sáu nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp được quy định trong Điều lệ Đảng; đồng thời, luôn được UBKT các cấp xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18329
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.79 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.215.183.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.