Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18331
Title: Kinh nghiệm quốc tế về kê khai, giám sát kê khai tài sản của cán bộ, công chức và bài học cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Mạnh Hùng
Keywords: Kinh nghiệm quốc tế
Kê khai
Giám sát kê khai tài sản
Cán bộ
Công chức
Bài học cho Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.39-42
Abstract: Trong những năm 90, trên thế giới đã có các tiêu chuẩn quốc tế mang tính khuyến nghị về giám sát tài sản của các công chức lãnh đạo: Công ước chống tham nhũng Liên châu Mỹ (được thông qua vào năm 1996); Công ước của Liên minh Châu Phi về phòng, chống tham nhũng (được thông qua năm 2003); Điều 14, Khuyến nghị R (2000) 10 của Hội đồng Bộ trưởng các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu (được thông qua vào ngày 11/5/2000) về bộ quy tắc ứng xử cho công chức. Đến nay, vấn đề kê khai tài sản đối với công chức đã trở thành một phần trong tiêu chuẩn mang tính toàn cầu và được thể hiện trong Công ước của Liên Hợp quốc về chống tham nhũng (được thông qua vào năm 2003). Từ kinh nghiệm thực tiễn của các nước, Việt Nam có thể rút ra những bài học phù hợp với điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội, pháp luật của mình để đưa ra các quy định có tính thực thi cao, từ đó nâng cao hiệu quả của việc giám sát tài sản của người có chức vụ, quyền hạn trên thực tế.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18331
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.85 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.2.190


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.