Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18333
Title: Tăng cường khả năng tự bảo vệ của người đấu tranh chống tiêu cực
Authors: Phạm, Thị Ngạn
Keywords: Tăng cường khả năng tự bảo vệ
Người đấu tranh chống tiêu cực
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.43-45
Abstract: Tinh thần đấu tranh phê bình của đảng viên và trách nhiệm xây dựng Đảng của quần chúng nhân dân là chỗ dựa của công tác kiểm tra, giám sát. Tuy vậy, tình trạng người đấu tranh chống tiêu cực luôn phải đối mặt với nguy cơ bị trù dập, trả thù là thực tế không thể phủ nhận. Từ thực tế này, việc động viên khuyến khích, yêu cầu cao về tính chiến đấu của đảng viên phải được tiến hành đồng thời với việc bảo vệ người đấu tranh chống tiêu cực. Với thực trạng công tác bảo vệ người đấu tranh chống tiêu cực như hiện nay thì trước khi có sự bảo vệ của các cơ quan chức năng người đấu tranh chống tiêu cực cần có khả năng tự bảo vệ mình.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18333
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.22 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.170.64.36


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.