Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1835
Title: Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến hội tụ năng suất ngành chế tạo kim loại
Authors: Nguyễn, Thị Tuyết
Lê, Thanh Nhàn
Nguyễn, Thị Vân Nga
Keywords: Hội tụ
FDI
Chế tạo kim loại
Năng suất nhân tố tổng hợp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông;Số 02 .- Tr.47-56
Abstract: Bài viết nghiên cứu sự hội tụ năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) ở cấp doanh nghiệp trong ngành chế tạo kim loại và đánh giá tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến sự hội tụ TFP của các doanh nghiệp ngành chế tạo kim loại. Bài viết sử dụng bộ dữ liệu điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê từ năm 2000 đến năm 2012 và phương pháp bán tham số Levinshon-Petrin lấy đầu vào trung gian làm biến điều khiển. Kết quả ước lượng mô hình hội tụ không điều kiện chỉ ra rằng có xảy ra hội tụ năng suất giữa các doanh nghiệp trong ngành chế tạo kim loại trên cả nước. Tuy nhiên khi ước lượng hội tụ TFP dưới tác động của các kênh lan tỏa FDI thì kết quả cho thấy rằng các tác động của FDI đến quá trình hội tụ diễn ra phức tạp nhưng tốc độ bắt kịp là nhanh hơn, thời gian hội tụ ngắn hơn.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1835
ISSN: 1859-0519
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_635.31 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.92.74.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.