Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1853
Title: "Liêm chính học thuật" : Lý luận, thực tiễn và những yêu cầu đặt ra trên thế giới và ở Việt Nam
Authors: Vũ, Công Giao
Keywords: Liêm chính học thuật
Đạo văn
Gian lận
Bịa đặt
Trích dẫn
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 06 .- Tr.3-16
Abstract: Nội dung cốt lỗi của “liêm chính học thuật” là sự trung thực, ngay thẳng, trong sáng và trách nhiệm trong hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, học tập ở các cơ sở học thuật, đặc biệt là các trường đại học. Bảo đảm tính liêm chính là yêu cầu sống còn với sự tồn tại, phát triển của cộng đồng học thuật. Mặc dù vậy, các quốc gia trên thế giới, bao gồm Việt Nam, đều đang phải đối mặt với tình trạng suy giảm liêm chính học thuật, mà những biểu hiện phổ biến bao gồm đạo văn, gian lận và bịa đặt trong nghiên cứu khoa học. Bài viết phân tích những vấn đề lý luận, thực tiễn và những biện pháp để bảo đảm liêm chính học thuật ở trên thế giới và Việt Nam.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1853
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_10.51 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.107.166


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.