Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18532
Title: Nguyên tắc kiểm tra của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thực trạng và những vấn đề đặt ra
Authors: BaVôngPhết, Đaobualapha
Keywords: Nguyên tắc kiểm tra
Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
Thực trạng
Những vấn đề đặt ra
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.52-54
Abstract: Trong tiến hành công tác kiểm tra, Đảng Nhân dân cách mạng (NDCM) Lào đã tiếp thu và sử dụng các nguyên tắc kiểm tra Đảng do Lênin đề ra. Nguyên tắc kiểm tra của Đảng NDCM Lào bao gồm: Nguyên tắc bảo đảm tính Đảng, tính quần chúng, tính chính xác và khách quan, tính công khai, tính hiệu quả. Nguyên tắc bảo đảm tính Đảng: Đảng là người lãnh đạo, quyết định, đề ra chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị về công tác kiểm tra, quy định cơ cấu Ban kiểm tra, bộ máy tổ chức, quy chế hoạt động của cơ quan Ban kiểm tra và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra. Công tác kiểm tra là căn cứ vào chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, điều lệ Đảng; lấy phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng làm mục đích, phương châm và nội dung kiểm tra. Mọi cuộc kiểm tra phải dưới sự lãnh đạo cấp ủy các cấp. Thực hiện tốt nguyên tắc kiểm tra của Đảng là một nhân tố tạo ra chất lượng công tác kiểm tra cao, giúp tổ chức đảng và đảng viên hiểu và nhận thức đúng về công tác kiểm tra. Từ đó sẽ làm cho đảng viên, quần chúng nhân dân chủ động tham gia vào công tác kiểm tra của Đảng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18532
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.06 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.120.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.