Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18540
Nhan đề: Thông báo Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII
Từ khoá: Hội nghị lần thứ 7
Ban chấp hành Trung ương Đảng
Khóa XII
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.2
Tóm tắt: Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 7-12/5/2018, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ bảy khóa XII để thảo luận, cho ý kiến về: Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; và một số vấn đề quan trọng khác.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18540
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_827.82 kBAdobe PDFXem
Your IP: 34.236.187.155


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.