Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18548
Title: Đổi thay trên quê hương anh hùng
Authors: Trọng Đức
Keywords: Thay đổi
Quê hương anh hùng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.25-27
Abstract: Định Hóa là vùng đất có truyền thống cách mạng, trung tâm của "Thủ đô kháng chiến", mảnh đất cách đây 71 năm (20-5-1947) Bác Hồ, Trung ương Đảng đã chọn làm an toàn khu (ATK) để lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Những năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện đã phát huy truyền thống anh hùng, nêu cao tinh thần đoàn kết, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 huy động tối đa các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18548
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.33 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.