Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18557
Title: Những vi phạm chủ yếu trong việc bổ nhiệm cán bộ thời gian qua
Authors: Cao, Văn Thống
Keywords: Những vi phạm chủ yếu
Bổ nhiệm cán bộ thời gian qua
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.32-34,57
Abstract: Thời gian qua, các cấp uỷ, tổ chức đảng và tổ chức trong hệ thống chính trị đã thực hiện nghiêm túc việc “Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ“. Đảng ta cũng thẳng thắn thừa nhận: Công tác cán bộ còn nhiều hạn chế, yếu kém qua nhiều nhiệm kỳ, nhưng chậm được khắc phục. Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Việc đổi mới công tác cán bộ chưa có đột phá lớn. Đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu nhất qua nhiều nhiệm kỳ nhưng vẫn chưa có những tiêu chí cụ thể và giải pháp khoa học để khắc phục. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy bằng cấp... chưa được ngăn chặn, đẩy lùi”. Thực tiễn cho thấy, những khuyết điểm, vi phạm về công tác cán bộ có nhiều trong tất cả các khâu của công tác này, nhưng chủ yếu nhất là trong việc bổ nhiệm cán bộ, không những gây bức xúc trong nội bộ mà còn làm mất lòng tin của nhân dân.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18557
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.2 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.230.143.40


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.