Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18563
Title: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận nâng cao chất lượng công tác tham mưu
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà
Keywords: Ủy ban Kiểm tra
Tỉnh ủy Bình Thuận
Nâng cao chất lượng
Công tác tham mưu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.46-47
Abstract: Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ Bình Thuận đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, của Ngành chủ động tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, của UBKT. Đồng thời, chủ động nắm tình hình, tập trung thực hiện và tham mưu, đề xuất với cấp uỷ giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo phát sinh. Công tác tham mưu giúp cấp uỷ và thực hiện nhiệm vụ cấp uỷ giao kịp thời và chất lượng hơn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18563
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.52 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.206.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.