Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18564
Title: Tuyên Quang tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Tâm
Keywords: Tuyên Quang
Tăng cường công tác kiểm tra
Giám sát
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.48-49
Abstract: Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc với 22 dân tộc; trong đó có 37 xã, 78 thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135; 2 huyện được hưởng Chương trình 30A. Đảng bộ tỉnh có 11 đảng bộ trực thuộc, 490 tổ chức cơ sở đảng với 54.398 đảng viên, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp của tỉnh có 1.124 cán bộ, công chức (cấp tỉnh 20 đồng chí, cấp huyện và tương đương có 67 đồng chí; cấp cơ sở có 1.037 đồng chí). Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp đã tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp uỷ cùng cấp xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Điều 30, Điều lệ Đảng; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy và UBKT các cấp; ban hành quy chế, quy trình, quy định về công tác kiểm tra, giám sát; tổng hợp, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh nhằm tránh chồng chéo, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả... Đồng thời, triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18564
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.46 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.130.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.