Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18576
Title: 70 năm lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị
Authors: Nguyễn, Thị Thanh
Keywords: 70 năm
Lời kêu gọi thi đua ái quốc
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.7-11
Abstract: Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa ra đời đứng trước muôn vàn khó khăn: Giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm lăm le, âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng non trẻ, trước tình thế “Ngàn cân treo sợi tóc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, ngày 19-12-1946. Năm 1948, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn quyết liệt, tình hình đất nước đang rất khó khăn, nhằm động viên toàn thể dân tộc phát huy mọi khả năng, cống hiến to lớn cho cách mạng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc. Nhân dịp kỷ niệm 1.000 ngày toàn quốc kháng chiến, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Lời kêu gọi "Thi đua ái quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi đến hôm nay vẫn vẹn nguyên giá trị lịch sử, nhân văn sâu sắc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18576
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.57 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.