Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18577
Title: Giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên
Authors: Trần, Quang Đảng
Keywords: Giải pháp ngăn chặn
Đẩy lùi suy thoái
Tư tưởng chính trị
Đạo đức
Lối sống
Cán bộ
Đảng viên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.12-15
Abstract: Đồng chí Trần Quang Đảng, ủy viên Ban thường vụ, chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa chủ trì Hội thảo khoa học Đề tài "Nhận diện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi qua hoạt động công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa hiện nay". Đề tài được tác giả nhìn nhận những khó khăn, hạn chế, yếu kém, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên và giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18577
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.87 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.211.26.178


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.