Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18585
Title: Phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Thái Bình: Kết quả và một số yêu cầu mới đặt ra
Authors: Nguyễn, Ngọc Khánh
Keywords: Phát triển kinh tế biển
Vấn đề đặt ra
Đảm bảo quốc phòng, an ninh
Thái Bình
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á -Thái Bình Dương;Số 514 .-Tr.23-25
Abstract: Quá trình phát triẻn kinh tế biẻn gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở Thái Bình trong thời gian vừa qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, trước yêu cầu mới hiện nay, có nhiều yêu cầu tiếp tục đặt ra cần phải có giải pháp. Bài nghiên cứu này làm rõ thêm một số yêu cầu mới đặt ra trong phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở tỉnh Thái Bình.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18585
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_241.09 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.25.169


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.