Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18609
Title: Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại các cơ sở giáo dục đại học
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Nguyễn, Lan Hương
Keywords: Nguồn nhân lực
Giáo dục đại học
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á -Thái Bình Dương;Số 514 .-Tr.87-88
Abstract: Nguồn nhân lực là một trong những nguồn lực quan trọng nhất của tổ chức. Một công ty có nguồn tài chính dồi dào, có máy móc kỹ thuật hiện đại đến đâu cũng trở nên vô nghĩa nếu không thực hiện một cách hiệu quả công tác quản lý nguồn nhân lực. Chính các phương thức quản lý sẽ quyết định bầu không khí lao động hiệu quả và tạo tinh thần và động lực cho người lao động. Đồng thời, thực hiện tốt hiệu quả công tác này sẽ góp phần to lớn vào việc nâng cao đời sống vật chất tinh thần và phúc lợi của người lao động, tạo động lực lôi cuốn và động viên người lao động trong công việc. Chính vì vậy, quản lý nguồn nhân lực có ý nghĩa hết sức quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Con người là nguồn lực đóng vai trò quan trọng nhất, là nguồn tài nguyên và yếu tố quyết định đến sự thành công của doanh nghiệp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18609
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_143.86 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.