Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18611
Title: Tác động của các cú sốc chính sách tiền tệ ở Việt Nam giai đoạn 2000-2015
Authors: Quách, Dương Tử
Keywords: Cú sốc chính sách tiền tệ
Lập trường chính sách
Mô hình vector cấu trúc tự hồi qui
Tỷ giá hối đoái
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Phát triển;Số 250 .- Tr.2-12
Abstract: Bài viết ứng dụng mô hình vector bán cấu trúc tự hồi quy (semi- structure VAR) để ước lượng các cú sốc chính sách tiền tệ ở Việt Nam trong giai đoạn từ 2000 đến 2015. Bên việc sử dụng 3 công cụ chính của Ngân hàng Nhà nước gồm: cung tiền thực M2, lãi suất cho vay và tỷ giá hối đoái; các mục tiêu ổn định lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng cũng được sử dụng trong mô hình. Kết quả cho thấy: (1) lãi suất sẽ tăng sau khi có cú sốc cung tiền mở rộng và (2) sức ép mất giá của đồng nội tệ rất lớn nhưng tỷ lệ điều chỉnh cảu tỷ giá rất chậm hoặc rất nhỏ. Ngoài ra, nghiên cứu này cũng phát hiện rằng những chính sách cung tiền hay điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước chỉ nhằm kiểm soát và duy trì tỷ giá hối đoái ổn định, trong khi những mục tiêu về lạm phát và tăng trưởng chỉ được Ngân hàng Nhà nước ban hành chính sách khi có vấn đề phát sinh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18611
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Khoa học & Kinh tế Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_617.23 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.198.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.