Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18613
Title: Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phòng, chống tội phạm
Authors: Lê, Văn Đông
Keywords: Ngăn chặn
Đẩy lùi suy thoái
Tư tưởng chính trị
Đạo đức
Lối sống
Cán bộ
Đảng viên
Trong đấu tranh phòng
Chống tội phạm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.16-18,76
Abstract: Quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); nghiêm túc nhìn nhận các hạn chế, khuyết điểm thấy rằng, cán bộ, đảng viên làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và cán bộ, đảng viên làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói riêng cũng đã bộc lộ không ít hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm; một bộ phận cán bộ, đảng viên có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống với những biểu hiện rất tinh vi, phức tạp, khó nhận diện. Tác giả đã nhận diện khó khăn thách thức, hạn chế, yếu kém và biểu hiện suy thoái, nguyên nhân và giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi những hạn chế, yếu kém và ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của bộ phận cán bộ Đảng viên.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18613
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.91 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.12.76


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.